See English Version

    اطلاعیه و راهنمای پرداخت و ثبت نام نهایی در همایش


    /uploads/uploads/راهنمای پرداخت اولین همایش بین المللی همایش مشاوره.pdf

    پژوهشگران گرامی در صورت پذیرش مقاله خود، و پرداخت هزینه در سامانه دانشگاهی، خواهشمند است فیش واریزی را عکس گرفته و در  پروفایل مربوط به خود قسمت ثبت

    نام نهایی کاربری  درج نمایند.